הצהרת פרטיות

האמור עוסק בתוכן ובמידע המוצגים באתר: easypc.co.il

  • כללי

האתר מכיל בתוכו, בין היתר, קישורים אל אתרי אינטרנט אחרים. מפעיל האתר אינו אחראי לתכנים המתפרסמים תחת הקישורים האחרים ואינו יכולו לפקח באופן שוטף על איכות הקישורים ו/או מהותם. עם זאת, מרבית התכנים נכתבו באופן מקורי ולטובת הגולשים ללא בקשת תמורה. הזכויות על התכנים באתר שמורות לבעליו, ואין להעתיק, לצלם או לשכפל תוכן מאתר זה ללא אישור בכתב מבעלי האתר, הכולל חתימה. הפרה של תנאי זה מהווה עבירה פלילית. כמו כן, כל הסתמכות על התכנים, העצות, ההפניות לתכנים בצד שלישי, לרבות, אך לא רק, הפניה למנועי חיפוש שמות מתחם והפניה להורדת תוכנות צד ג', תעשה על פי שיקול דעתו הבלעדית של הגולש.

 

  • הגבלת אחריות

ייתכנו אי אילו אי דיוקים ו/או טעויות בתכני האתר הנובעים משינויים דינמיים במערכות השונות ו/או מטעויות סופר. על הגולש לפנות לחברה לבירור סופי ומוחלט של הפרטים המופיעים באתר, לרבות, אך לא רק, מחירי שירותים ותנאי שירות ותשלום.

 

  • זכויות יוצרים

כל התכנים המוצגים באתר, לרבות, אך לא רק, מלל ותמונות, הם רכושו מפעיל האתר. אין להעתיק או לפרסם תכנים מאתר זה בשום אופן ללא הסכמתו המפורשת מראש ובכתב של מפעיל האתר.

בכל שאלה ועניין ניתן ליצור קשר.

גלישה מהנה ובטוחה!